U nedjelju, 12. veljače/februara 2023. u sklopu islamske
tribine „h.Fuad-ef. Karaga“ održana je tema „Oholost-Iblisova osobina“, a koja
je sastavni dio ciklusa „Poruke Kur’ana“ .

Ciklus „Poruke Kur’ana“ ima za cilj prezentirati dubine
kur’anskih poruka i značenja te njihova kontekstualizaciju u današnjem vremenu,
prostoru i životu.

Kur’an obiluje svevremenskim porukama čije dubine uvijek iznova otkrivamo i samo je potrebno da više učeći Kur’an i čitajući njegove poruke, razmišljamo o njima i o nama u odnosu na te poruke sučeljavajući naše živote, naglasio je Alem-ef. Crnkić.

-Prvi grijeh koji se dogodio na nebesima, koji se dogodio u svemiru je OHOLOST (KIBUR), prvi grijeh kojeg Allah, dž.š. spominje je OHOLOST (KIBUR).

-Nakon licemjerstva u vjerovanju, na prvim stranicama
najduže sure u Kur’anu, sure Bekare, Allah, dž.š. nam kroz zanimljiv i poučan
dijalog između Njega, Gospodara, svih svjetova i meleka, prezentira važnost
onoga o čemu obavještava meleke, važnosti jednog presudnog i prijelomnog
trenutka kada će on kao Gospodar na zemlji namjesnika postaviti, a to je
čovjek.

-Iako Gospodar svih svjetova u daljnjem kur’anskom tekstu podsjeća meleke da čovjek ipak ima određene kvalitete koje oni, meleci kao duhovna bića nemaju, kao što je mogućnost imenovanja-naziva određenih stvari i pojava odnosno mogućnost spoznaje u otkrivanju tajni Svemira, Allah, dž.š. ipak nije demantirao njihov doživljaj ili opis čovjeka kao bića sklonog nasilju, upotrebi sile, prolijevanju tuđe krvi i činjenju nepravde.

U ovim ajetima je tako lijepo ukazano na početak i suštinu
ove priče o čovjeku i svim suštinskim pitanjima o njemu, njegovom porijeklu,
prirodi i suštini postojanja.

Primjećujemo da se u tom kazivanju pojavljuje i Iblis koji
postaje Iblis zbog nepokoravanja Allahovoj naredbi o činjenju sedžde naklonosti
prema Ademu, a.s., a u pozadini te nepokornosti je OHOLOST kao prvi grijeh
učinjen u svemiru, na nebesima, čiji tragovi i eho i danas prate ljudsko čovječanstvo.

OHOLOST (KIBUR) koju je pokazao IBLIS, vođa šejtana te nam
na taj način Allah, dž.š. daje snažnu i upečatljivu poruku do Sudnjeg Dana da
dobro pripazimo i vodimo računa o toj duhovnoj bolesti koju moramo ukrotiti i u
malim tragovima ako je imamo jer toliko je OHOLOST pogubna i destruktivna za
ljudsko srce i njegov iman, da Poslanik, s.a.v.s. kaže u jednom hadisu:

U čijem se srcu nađe trun oholosti, neće osjetiti miris
Dženneta.

Oholost je osobina prokletog šejtana. Oholost se nalazi tamo
gdje je šejtan jer je to njegova osobina. Put oholosti je put sunneta-put
slijeđenja Iblisa ili šejtana. Ko god se oholi ili uzoholi ili ima od oholosti,
on je na tragu puta prokletog Iblisa, koji je zbog toga proklet. Allah ne voli
ohole.