Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od Allahovih kuća da uče Allahovu Knjigu i da je međusobno proučavaju a da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih spomenuti kod onih koji su kod Njega!

Bilježi se od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Onaj koji vješto uči Kur’an, bit će u društvu plemenitih i čestitih meleka pisara, dok onome koji uči Kur’an pa zastaje i osjeća pri tome poteškoću, pripadaju dvije nagrade: jedna nagrada za učenje Kur’ana, a druga nagrada za teškoću koju osjeća učač.”

Drage džem’atlije, vi koji učite u Kur’anu, pozivamo Vas da uvježbate učenje sure AL-ISRA kako bismo je zajednički (u halki) proučili, a potom razmišljali o poukama i porukama pručene sure kroz njezino tumačenje ili Tefsir.

Sura AL-ISRA je 17. sura Kur’ana, ima 111 ajeta i nalazi se na 282. stranici časnog Kur’ana.

U petak, 13.04.2018. pada 26. noć mjeseca Redžeba poznata kao noć Lejletul-Mi’radž.

Provedimo tu večer u društvu Kur’ana i džem’ata kako bi se na nas odnosio prethodno citirani hadis ili riječi voljenog Poslanika “da će se na takve koji se okupe radi učenja, proučavanja Kur’ana spustiti smiraj, obaviti ih Allahova milost, natkriliti meleci i Allah će ih spomenuti kod onih koji su kod Njega”!.

Večer Kur’ana i džem’ata započinjemo nakon klanjanja akšam-namaza

*Akšam-namaz 19:45 h